คำขวัญอำเภอ ::  ข้าวงาม  อร่ามตา  ปราสาทบ้านเบ็ญจ์ วัฒนธรรมเด่น โหวด ว่าว สะนู  ถิ่นน่าอยู่ทุ่งศรีอุดม   
  ข้อมูลอำเภอ
  แผนที่อำเภอ
   ประวัติ สนง.
  อัตรากำลัง
  ศูนย์บริการฯ
  ข้อมูลการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  ผลิตภัณฑ์OTOP 
  องค์ความรู้ KM
  สถาบันเกษตรกร
  รายงานต่างฯ
  อาสาสมัครยุวฯ
  วิชาการเกษตร
  บทความดีดี
   กิจกรรม 5 ส.
  ข่าวส่งเสริมการเกษตร
  การผลิตพืชรายเดือน ปี 53
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
  คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
 รายงานผลฟื้นฟูอาชีพ 50
 รายงานผลศูน์เรียนรู้ 50
แผนพัฒนาการเกษตร (ปี 52-54)
 
เว็บไซต์ สนง.เกษตรอำเภอ
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
เกษตรอำเภอเมืองอุบลฯ
เกษตรอำเภอวารินชำราบ
เกษตรอำเภอเขื่องใน
เกษตรอำเภม่วงสามสิบ
เกษตรอำเภอสว่างวีระวงค์
เกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร
เกษตรอำเภอตระการพืชผล
เกษตรอำเภอดอนมดแดง
เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก
เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น
 เกษตรอำเภอโพธิ์ไทร
 เกษตรอำเภอเขมราฐ
เกษตรอำเภอโขงเจียม
 เกษตรอำเภอสิรินธร
เกษตรอำเภอนาเยีย
เกษตรอำเภอสำโรง
เกษตรอำเภอเดชอุดม
เกษตรอำเภอบุณฑริก
เกษตรอำเภอน้ำยืน
เกษตรอำเภอนาจะหลวย
เกษตรอำเภอน้ำขุ่น
เกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม
เกษตรอำเภอนาตาล
เกษตรอำเภอตาลสุม
เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่
  เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    จังหวัดอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตำรวจภูธร
    สำนักงานพัฒนาชุมชน
    สนง.สวัสดิการคุ้มครองฯ
    สำนักงานประกันสังคม
    สำนักงานสถิิ
    สำนักงาน
    สำนักงานปศุสัตว์
    สำนักงานสาธารณสุข
    พ
    พิ
    ศูนย์ศิลปาชีพบ้้านยางน้อย

 

 

 

 

 

 
  เรียน สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เรื่อง หยุดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ทพศ. ปี 2552/2553 รอบ 1 (ยกเว้นภาคใต้) (24 มี.ค.53)
1. กรณีที่ทำสัญญาแล้ว แต่ไม่พบข้อมูลที่ธกส. ขอให้ส่งข้อมูลให้กรมฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 น. ที่อีเมล์ ict20@doae.go.th หรือ fax 02-5791260 ต่อ 103
2. กรณีที่ทำสัญญาแล้ว แต่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในทุกกรณี ขอให้ส่งข้อมูลให้กรมฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 น. ที่อีเมล์ ict20@doae.go.th หรือ fax 02-5791260 ต่อ 103
หลังจากนี้กรมจะหยุดปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของทพศ. รอบ 1 เนื่องจาก ธกส.จะไม่รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรอีกแล้ว

รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53         (รอบที่  2)  ณ  วันที่  26  มีนาคม  2553

  ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชย และราคารับซื้อข้าวเปลือกของรัฐบาล ระหว่างวันที่  29  มีนาคม - 4  เมษายน  2553
  ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ณ  วันที่  26  มีนาคม  2553
  ภูมิปัญญา
 

 
ปราสาทบ้านเบ็ญจ์
หมู่ 4 ตำบลหนองอ้ม แหล่งประวัติศาสตร์....
ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งศรีอุดม
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้ม
หนองพุงมัน
หมู่ 1 ตำบลกุดเรือ สวนสาธารณะขนาดใหญ่..
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้ม
งานประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวดประจำปี
 
 
   
  ภาพกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม

  

  ภาพกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี  2553

  

ภาพกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว    ปี  2552/53

  

     การประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำอำเภอ    

    
 

  ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  

   

 

   
 

นายสุริยน  พายุบุตร

 เกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม

รัก
รัก
ชนบทเกษตร
มูลนิธิข้าวไทย
พืชสมุนไพร
เกษตรออนไลน
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชเศรษฐกิจไทย
การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าตลาดไทย
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวง
รมส่งเสริมการเกษตร
กรมประมง
กรมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมปศุสัตว์
รม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระบบข้อมูลศูนย์บริการฯ
 ระบบใบรับรองเงินเดือน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3   ช่อง 5    ช่อง 7    ช่อง 9    ช่อง 11
หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ   เดลินิวส์    มติชน    ข่าวสด    คมชัดลึก       ประชาชาติธุรกิจ        ไทยโพสต์     เดอเนชั่น ผู้จัดการ   บางกอกโพสต์    กรุงเทพธุรกิจ    ฐานเศรษฐกิจ    แนวหน้า        สยามธุรกิจ  สยามกีฬา
   

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม
หมู่ 1 ตำบลโคกชำแระ  อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-307192
E-Mail : thungsi.ubonratchathani.doae.go.th
Webmaster : นายสรายุทธ สีนารอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30 เมษายน  2554