เมนูหลัก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ | บทบาทภารกิจหน่วยงาน |องค์ความรู้ด้านการเกษตร | ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลัง

ประวัติความเป็นมาอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เชียงรายคลายทุกข์

เชียงรายใสสะอาด

เชียงรายวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.4 จังหวัดขอนแก่น

::: ข้าวงาม อร่ามตา ปราสาทบ้านเบ็ญจ์ วัฒนธรรมเด่น โหวด ว่าวสะนู  :::

    โครงการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปีการผลิต 2556/57

    โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและมันสำปะหลัง ปี 2556/57  ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

พิธีเปิดกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ

ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 ต.ห้วยไคร้

อ.แม่สาย จ.เชียงราย  โดย นายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย หัวหน้ากลุ่ม

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติมาในการเปิดงานฯ ครั้งนี้

 

 

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรเธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายา ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

 

 

การประชุมเตรียมแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ในวันพฤหัสบดีที่

18 ธันวาคม 2551 โดย นายชูศักดิ์ ตั้งกองเกียรติ นักวิชาการส่งเสริม

การเกษตร ระดับชำนาญการ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนจากสำนักงาน

เกษตรจังหวัดเชียงราย มาร่วมในการประชุมเตรียมพร้อม

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรในครั้งนี้

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำลังปรับปรุง... เนื้อหา [กำลังปรับปรุง]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำลังปรับปรุง... เนื้อหา [กำลังปรับปรุง]

[พรบ.ข้าราชการพลเรือน]

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองอุบล

  อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอโขงเจียม

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอน้ำยืน

  อำเภอน้ำขุ่น

  อำเภอสำโรง

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอนาจะหลวย

  อำเภอบุณฑริก

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต

การบริการจัดการองค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

การออกใบรับรองข้าว

รายงานปุ๋ยอินทรีย์

รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวเปรมจิต โทนะบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร>>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม :::

ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 45311 -052หรือ E-mail : thungsiudom@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels