โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการ รับขึ้นทะเบียน และ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ทำการเกษตร ปี 2559/60 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

  การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มอารักขาพืช ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ซึ่งขณะนสำรวจพบการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วบริเวณอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคแมลงศัตรูข้าว ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบเห็นการเข้าทำลายสามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

วันที่ ๘ กันยายน 2559 นายนาวิน สีนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดมได้จัดอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

ครั้งที่ 5 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 สิงหาคม 2559  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สีนาค นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการปรับลดพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ณ ศาลาประชาคม

หมู่ 8 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 
   
   


นายทวี มาสขาว

 นายสมพร สังกะเพศ

รักษาการเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม