ประชาสัมพันธ์งาน Qatar Intermational Agricultural Exhibition ครั้งที่ 5 (AGRITEQ 2017)

  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสา
หกรรมเกษตรและอาหารของไทย ณ ประเทศเดนมาร์ก
 

7 มีนาคม 2560  นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
เกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิการพัฒนาเจ้าหน้าที่บัติการส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมบรรยายพิเศษแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒ
นะ  >>>อ่านต่อ

  6 มีนาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   >>>อ่านต่อ
 


นายสันติพงศ์    สมศรี    นายอำเภอทุ่งศรีอุดมและนายสวาท นนท์พละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม ดำเนินการแจกพันธุ์ไม้ กิจกรรมโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีให>>>อ่านต่อ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสวาท นนท์พละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม  ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์   >>>อ่านต่อ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น.นายสวาท  นนท์พละ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ณ อาคารรัตจันทร์ 2   >>>อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 นายสวาท นนท์พละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม และเกษตรกรต้นแบบให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร คณะที่ 3  >>>อ่านต่อ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.นายสวาท นนท์พละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบหมายให้นางประทุมทิพย์ โกฏิศรี เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ดำเนินการประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน (เวทีที่ 1)    >>>อ่านต่อ
   
   
   

 

 

 

 

 

 


นายทวี มาสขาวนายสวาท  นนท์พละ
รักษาการเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
 
 

                            ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศวนิศา ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อหน่วยงาน
<<. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-307192 Email : tungsi@doae.go.th >>