นายทวี มาสขาว

 นายสมพร สังกะเพศ

รักษาการเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม